free web builder

اخلاق در روابط عمومی

اخلاق در روابط عمومی نوشته فیلیپ سیب و کتی فیتز پایتریک است که توسط اینجانب ترجمه و اولین چاپ آن در سال 1383 توسط انتشارات ارسطو منتشر شد. ویرایش سوم این کتاب نیز در سال 1393 از سوی همین ناشر تجدید چاپ شد. این کتاب با مقدمه دکتر حسینعلی افخمی، از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی، و از جمله پیشگامان روابط عمومی در ایران می باشد. 

درباره این کتاب

اخلاق از موضوعات بحث برانگیز است که متکی بر نظام های ارزشی است و بر اساس آن فرد خوب و بد را تشخیص داده و به پرسش های مربوط به رفتارهای اخلاقی در جامعه یا محیط کار پاسخ می گوید. شکل گیری معیارهای اخلاقی در ذهن افراد متاًثر از عوامل گوناگونی نظیر مذهب، خانواده، شرایط محیطی، جایگاه اجتماعی، سن و جنس، نژاد و غیره می باشد و در یک تقسیم بندی ساده می توان افراد و ارزشهای فردی آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
مطلق گرایان، عقل گرایان و موقعیت گرایان. قضاوت های اخلاقی بخشی از تصمیم گیری های روزمره شاغلان حرفه ای جامعه است . اخلاق حرفه ای را می توان از طریق آموزش و در محیط کار فرا گرفت . مطالعه روی اخلاق مذهبی و فلسفی از متون کلاسیک یونان و با آثاری از افلاطون و ارسطو آغاز می شود. ایمانوئل کانت ( 1804 ـ 1724 ) از فلاسفه ای است که در اخلاق به عنوان وظیفه ای که حتی اگر عمل به آن ضرری در پی داشته باشد ، یاد می کند. جان استوارت میل نیز بر سود مندی آن تاکید می کند و هنجار شکنی روزنامه نگاران را هر زمان که در جهت احقاق حقوق مردم در مقابل دولت باشد مجاز می شمرد.
روابط عمومی یکی از حرفه هایی است که به علت اهمیت و نقش آن در عرصه های ملی و بین المللی دارای ضوابط اخلاقی با قدمت تاریخی چندین دهه می باشد و در آن پنج نوع رابطه یعنی وظیفه نسبت به خود، نسبت به مخاطب، نسبت به کار فرما ، نسبت به حرفه و نسبت به جامعه مورد تاًکید فرار می گیرد. در عرصه ملی می توان به کشور انگلستان اشاره کرد که در سال 1923 مقررات حاکم بر پابلیسیتی را به تصویب رساند و پس از آن در آمریکا آیین نامه حرفه ای روابط عمومی تدوین گردید. در عرصه بین المللی روابط عمومی نیز در سال 1961 ، انجمن بین المللی روابط عمومی ( ایپرا) با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر پنج اصل پایه و عام را به عنوان اصول اخلاق حرفه ای در روابط عمومی مورد تصویب قرار داد که با تغیرات جزئی که سالهای بعد و از جمله در کنفرانس تهران صورت گرفت ، هنوز ناظر بر فعالیت های شاغلان این حرفه در جهان می باشد.
 کتاب "اخلاق در روابط عمومی" از جمله اولین کتاب هایی است که به طور خاص در زمینه اخلاق حرفه ای در رشته روابط عمومی ترجمه و تدوین شده است و مطالعه آن برای هر کسی که به نحوی در حوزه روابط عمومی شاغل و یا درگیر فعالیت های آن می باشد، ضروری است. این کتاب همچنین دارای 4 پیوست می باشد که عمدتا در زمینه آیین نامه های مرتبط با اخلاق حرفه ای در روابط عمومی می باشند