develop free website

ارتباطات سلامت

ارتباطات سلامت در قرن 21 کتابی که توسط کوین بی. رایت، لیزا اسپارکز و دان اُو هِیر نوشته شده است. این کتاب توسط اینجانب و همکارم آقای دکتر داوود مهرابی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. این کتاب همچنین دارای یک مقدمه نوشته دکتر هادی خانیکی، استاد برجسته دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. 

درباره این کتاب

ارتباطات سلامت حوزه ای جدید و در حال تحول است که دو مقولۀ ارتباطات و سلامت را به هم مرتبط ساخته و از دل آن رویکردی چندوجهی و میان رشته ای به وجود آورده است. این حوزه عرصه های متعددی از جمله آموزش، سلامت، سواد سلامت، ارتباطات اجتماعی، شبکه های اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی و جامعه شناسی ارتباطات را در بر می گیرد و به این لحاظ اکنون با حوزه های عملی و فعالیت های مختلف ارتباطی از جمله ارتباطات انسانی، ارتباطات میان فرهنگی، روابط عمومی، افکار عمومی، بسیج اجتماعی و ارتباطات حرفه ای مربوط می شود.
کتاب پیش رو که به وضع ارتباطات در قرن بیست و یکم می پردازد و از جمله آثار ارزندۀ نظری–کاربردی است که از
سوی "کوین رایت"، "لیزا اسپارکز" و "دان او هیر" -- که همگی از دانشگاههای مطرح آمریکا هستند، تدوین شده و به حوزۀ وسیع ارتباطات سلامت از سطح نگرش تا رفتار و کنش پرداخته است. وجه متمایز این اثر هم تأمل در ابعاد مفهومی و نظری سلامت و هم توجه به بافت های اجتماعی، فرهنگی و سازمانی آن است که بر همین اساس از نقش ها و کارکردهای ارتباط سخن به میان می آورد و به تأثیرات فناورانه و رسانه ای به صورت موردی می پردازد.
 مطالعۀ کتاب برای محققان، دانشجویان و دست اندرکاران حرفه ای این حوزه سودمند است و داشته های آن می تواند به غنایی هر دو زمینه نظر و عمل بیفزاید.