website creation software
      Teaching/Courses      
      Students who have class with me may find their subjects
      on PAYC Courses. PAYC Courses are developed on Mindmeister.com.
      To know how to use mindmeister, click here. Otherwise, Proceed to the below
      descriptions of the courses and download the related files.

 (Public Relation)اصول  روابط عمومی

اصول روابط عمومی در بازنگری جدید واحدهای درسی در دانشگاه تهران، به عنوان یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ارتباطات طراحی شده است. با توجه به اینکه این درس، تنها درس مربوط به روابط عمومی در کل دوره لیسانس می باشد، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مفاهیم و کلیات در روابط عمومی، با اصول و مراحل برنامه ریزی و اجرای یک "کمپین" در فعالیت های روابط عمومی براساس مدل رونالد اسمیت آشنا می شوند. علاوه بر کارهای کلاسی هفتگی، این درس هم دارای آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید در طول ترم یک کار مطالعاتی در ارتباط با یکی از سازمانها/نهادها/شرکتهای ایرانی بر اساس مدل رونالد اسمیت انجام دهند. همچنین دانشجویان باید علاوه برکارهای کلاسی هفتگی، تعدادی مقاله، مطالعه موردی که به صورت زیپ شده می باشد را  اینجا دانلود نمایند و در سر کلاس ارائه دهند. پاس کردن این درس منوط به انجام تمامی کارهای کلاسی (بدون استثنا)
و شرکت در آزمون پایان ترم می باشد
توضیح مهم: شرایط حاکم براین کلاس علاوه بر آموزشی، شرایط و دسیپلین محیط کاری نیز هست و رعایت آن به خصوص تشریفات و الزامات حاکم بر محیط های کاری روابط عمومی الزامی است. لطفا فایل مربوط به پروتکل و تشریفات کلاس را با دقت مطالعه نمایید و نسبت به رعایت آن اطمینان حاصل نمایید. 

(Content Analysis)روش شناسی تحلیل محتوی

روش شناسی تحلیل محتوی در بازنگری جدید واحد های درسی در دانشگاه تهران، به عنوان یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ارتباطات طراحی شده است و با عنوان "روش تحقیق2" در لیست واحدها ارائه می شود. با توجه به اینکه روش تحلیل محتوی یکی از روش های انحصاری و پرکابرد در حوزه ارتباطات و رسانه می باشد، دانشجویان در حین این درس به صورت نظری و عملی (آمار و کار با نرم افزار اس.پی.اس.اس) با مبانی روش تحلیل محتوا آشنا می شوند.
این درس هم داری آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید در طول ترم یک کار پژوهشی عملی براساس روش تحلیل محتوا انجام و گزارش تفصیلی آنرا در پایان ترم ارائه دهند. پاس کردن این درس منوط به انجام هردو (هم کار عملی و هم آزمون پایان ترم) می باشد. دانشجویان فایل برخی از آزمون های آماری را که در "پایک کورس" نیست، می توانند اینجا دانلود نمایند 

 (Qualitative Research Method)روش های تحقیق کیفی رسانه ها

روش های تحقیق کیفی رسانه ها یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته ارتباطات در دانشگاه تهران می باشد. با توجه به کاربرد گسترده روش های تحقیق کیفی در حوزه ارتباطات و رسانه، دانشجویان در این درس به طور کامل با مبانی نظری و عملی روش های تحقیق کیفی آشنا می شوند.
این درس هم دارای آزمون پایان ترم است و هم دانشجویان باید یک کار عملی پژوهشی براساس یکی از روش های تحقیق کیفی در حوزه موضوعات ارتباطی انجام دهند.
دانشجویان فایل برخی از مطالب درسی را که در "پایک کورس" نیست، می توانند اینجا دانلود نمایند. 

 (Discourse Analysis)تحلیل محتوا و گفتمان پیام های ارتباطی

این درس دو واحدی، جزء دروس الزامی برای دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده است. با فرض آشنایی دانشجویان با روش تحلیل محتوا، تمرکز اصلی این درس بر روش تحلیل گفتمان براساس روش نورمن فرکلاف و ون دایک می باشد.
این درس هم دارای آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید دو کار عملی پژوهشی یکی براساس روش تحلیل محتوا و یکی هم براساس تحلیل گفتمان انجام دهند. منابع درسی در سر کلاس ارائه خواهد شد.
دانشجویانی که از سایر رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات پذیرفته شده اند، باید درس روش تحلیل محتوا تدریس شده در دوره کارشناسی را نیز به طور همزمان یا پیش نیاز پاس کنند

 (Journalism)روزنامه نگاری عملی

این درس دو واحدی برای دانشجویان کارشناسی رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده و جزء دروس الزامی است. دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، باید قبلا درس مبانی روزنامه نگاری/مطالعات روزنامه نگاری را پاس کرده باشند. دانشجویان در طی این درس به طور کامل با روزنامه نگاری و شیوه تنظیم اخبار، سبک های تنظیم اخبار و ... به صورت عملی آشنا خواهند شد. 
این درس هم آزمون پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید کار عملی مربوط به هر جلسه که عمدتا در ارتباط با خبر نویسی  و نیز شناسایی ارزش های خبری و عناصر خبری می باشند را انجام دهند. دانشجویان می توانند فایل های درسی را
اینجا دانلود نمایند.
توضیح مهم: شرایط حاکم بر این کلاس علاوه بر آموزشی، شرایط محیط کاری روزنامه نگاری نیز هست و رعایت این شرایط و الزامات آن ضروری است.

 (Advertising/Propaganda)جامعه شناسی تبلیغات

این درس دو واحدی، جزء دروس الزامی برای دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده است. با فرض آشنایی دانشجویان با تکنیک های تبلیغات و پروپاگاندا، این درس عمدتا به ارزیابی و تحلیل کمپین های تبلیغاتی/پروپاگاندایی سازمان ها و نهادها می پردازد.
این درس هم امتحان پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید براساس علاقه خود یک سازمان/نهاد/شرکت را انتخاب و یکی از کمپین های تبلیغاتی آن را براساس مدل ده مرحله ای کتاب "تبلیغات و اقناع" تحلیل نمایند.
دانشجویان می توانند فایل های مربوط به این درس را اینجا دانلود نمایند.  

 (ٍEvaluation of Cultural Policies of Iran)نقد سیاست های فرهنگی ایران

این درس دو واحدی، جزء دروس اختیاری برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی در دانشگاه تهران طراحی شده است. دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، باید قبلا درس روش های تحقیق در مطالعات فرهنگی را پاس کرده باشند. دراین درس، دانشجویان ابتدا با اصول، مبانی و مکانیسم نقد علمی آشنا می شوند و سپس دانشجویان باید براساس علاقه خود، یکی از محورها و موضوعات فرهنگی کشور یا استان محل زندگی خود را انتخاب و به صورت اصولی به نقد آن بپردازد.
این درس هم امتحان پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید کارکلاسی خود (نقدی یکی از سیاست های فرهنگی) را به صورت روش مند و براساس یکی از انواع روش های تحقیق انجام دهند. کار کلاسی دانشجویان در نهایت باید در یک سمینار پایان ترم ارائه شود و خلاصه سیاستی آن نیز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شود. 60 درصد نمره پایان ترم براساس امتحان و چاپ خلاصه سیاستی در روزنامه های کثیرالانتشار (هر دو با هم الزامی است) و 40 درصد نمره دیگر این درس نیز در سمینار پایان ترم و توسط ارزیابی مکتوب حضار شرکت کننده تعیین خواهد شد. دانشجویان می توانند برخی از فایل های مربوط به این درس را اینجا دانلود نمایند. 

 (ٍMedia & Public Sphere)رسانه ها و حوزه عمومی

رسانه و حوزه عمومی، دو واحد الزامی برای مقطع کارشناسی رشته علوم ارتباطات دانشگاه تهران می باشد. مباحث اصلی این درس شامل مطالعه اندیشه های متفکران مربوطه و نیز تحقیقات تجربی در زمینه "حوزه عمومی" و "رسانه" می باشد. در این درس، از بین متفکران یورگن هابرماس و هانا آرنت برای تدریس انتخاب شده اند. همچنین تعداد 30 مقاله تجربی در زمینه حوزه عمومی با تاکید بر بافت و کانتکس ایران شناسایی شده اند که در حین ترم مورد مطالعه ارزیابی قرار خواهند گرفت.
دانشجویان می توانند فایل های ضروری برای این درس را اینجا دانلود نمایند