free portfolio web templates
      Teaching/Courses      
      All the students who have class with me can find their related subjects
      on PAYC Courses. PAYC Courses are developed on Mindmeister.com. In  
      order to know how to use mindmeister, please click here. َAlso please proceed 
      to the below descriptions of the courses and download the related files.

 (Public Relation)اصول  روابط عمومی

اصول روابط عمومی در بازنگری جدید واحدهای درسی در دانشگاه تهران، به عنوان یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ارتباطات طراحی شده است. با توجه به اینکه این درس، تنها درس مربوط به روابط عمومی در کل دوره لیسانس می باشد، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مفاهیم و کلیات در روابط عمومی، با اصول و مراحل برنامه ریزی و اجرای یک "کمپین" در فعالیت های روابط عمومی براساس مدل رونالد اسمیت آشنا می شوند.
این درس هم دارای آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید در طول ترم یک کار مطالعاتی در ارتباط با یکی از کمپین های یک سازمان/نهاد/شرکت ایرانی بر اساس مدل رونالد اسمیت انجام دهند.
همچنین دانشجویان باید برای مطالعه بیشتر، تعدادی مقاله، مطالعه موردی و ... را که به صورت زیپ شده می باشد، اینجا دانلود نمایند و در سر کلاس ارائه دهند. همچنین شرح درس و نحوه دقیق مکانیسم ارزشیابی دانشجویان در پایان ترم در این فایل زیپ شده موجود است. 
 

(Content Analysis)روش شناسی تحلیل محتوی

روش شناسی تحلیل محتوی در بازنگری جدید واحد های درسی در دانشگاه تهران، به عنوان یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ارتباطات طراحی شده است و با عنوان "روش تحقیق2" در لیست واحدها ارائه می شود. با توجه به اینکه روش تحلیل محتوی یکی از روش های انحصاری و پرکابرد در حوزه ارتباطات و رسانه می باشد، دانشجویان در حین این درس به صورت نظری و عملی (آمار و کار با نرم افزار اس.پی.اس.اس) با مبانی این روش تحلیل محتوا آشنا می شوند.
این درس هم داری آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید در طول ترم یک کار پژوهشی عملی براساس روش تحلیل محتوا انجام و گزارش تفصیلی آنرا در پایان ترم ارائه دهند.
دانشجویان فایل برخی از آزمون های آماری را که در "پایک کورس" نیست، می توانند اینجا دانلود نمایند. 

 (Qualitative Research Method)روش های تحقیق کیفی رسانه ها

روش های تحقیق کیفی رسانه ها یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته ارتباطات در دانشگاه تهران می باشد. با توجه به کاربرد گسترده روش های تحقیق کیفی در حوزه ارتباطات و رسانه، دانشجویان در این درس به طور کامل با مبانی نظری و عملی روش های تحقیق کیفی آشنا می شوند.
این درس هم دارای آزمون پایان ترم است و هم دانشجویان باید یک کار عملی پژوهشی براساس یکی از روش های تحقیق کیفی در حوزه موضوعات ارتباطی انجام دهند.
دانشجویان فایل برخی از مطالب درسی را که در "پایک کورس" نیست، می توانند اینجا دانلود نمایند. 

 (Discourse Analysis)تحلیل محتوا و گفتمان پیام های ارتباطی

این درس دو واحدی الزامی برای دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده است. با فرض آشنایی دانشجویان با روش تحلیل محتوا، تمرکز اصلی این درس بر روش تحلیل گفتمان براساس روش نورمن فرکلاف و ون دایک می باشد.
این درس هم دارای آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید دو کار عملی پژوهشی یکی براساس روش تحلیل محتوا و یکی هم براساس تحلیل گفتمان انجام دهند. منابع درسی در سر کلاس ارائه خواهد شد.
دانشجویانی که از سایر رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات پذیرفته شده اند، باید درس روش تحلیل محتوا تدریس شده در دوره کارشناسی را نیز به طور همزمان یا پیش نیاز پاس کنند

 (Journalism)روزنامه نگاری عملی

این درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان کارشناسی رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده است. دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، باید قبلا درس مبانی روزنامه نگاری/مطالعات روزنامه نگاری را پاس کرده باشند. دانشجویان در طی این درس به طور کامل با روزنامه نگاری و شیوه تنظیم اخبار، سبک های تنظیم اخبار و ... به صورت عملی آشنا خواهند شد. 
این درس هم آزمون پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید کار عملی مربوط به هر جلسه که عمدتا در ارتباط با خبر نویسی و نیز شناسایی ارزش های خبری و عناصر خبری می باشند را انجام دهند.

 (Advertising/Propaganda)جامعه شناسی تبلیغات

این درس دو واحدی الزامی برای دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده است. با فرض آشنایی دانشجویان با تکنیک های تبلیغات و پروپاگاندا، این درس عمدتا به ارزیابی و تحلیل کمپین های تبلیغاتی/پروپاگاندایی سازمان ها و نهادها می پردازد.
این درس هم امتحان پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید براساس علاقه خود یک سازمان/نهاد/شرکت را انتخاب و یکی از کمپین های تبلیغاتی آن را براساس مدل ده مرحله ای کتاب "تبلیغات و اقناع" تحلیل نمایند.
دانشجویان می توانند فایل های مربوط به این درس را اینجا دانلود نمایند.  

 (ٍEvaluation of Cultural Policies of Iran)نقد سیاست های فرهنگی ایران

این درس دو واحدی اختیاری برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی در دانشگاه تهران طراحی شده است. دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، باید قبلا درس روش های تحقیق در مطالعات فرهنگی را پاس کرده باشند. دراین درس، دانشجویان ابتدا با اصول، مبانی و مکانیسم نقد علمی آشنا می شوند و سپس دانشجویان باید براساس علاقه خود، یکی از محورها و موضوعات فرهنگی کشور را انتخاب و به صورت اصولی به نقد آن بپردازد.
این درس هم امتحان پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید کارکلاسی خود را به صورت روش مند و براساس یکی از انواع روش های تحقیق در ارتباط با نقد یکی از سیاست های فرهنگی کشور انجام دهند. کار کلاسی دانشجویان در نهایت باید در یک سمینار پایان ترم ارائه شود. 50 درصد نمره پایانی این درس نیز در همین سمینار و توسط ارزیابی مکتوب حضار شرکت کننده در این سمینار تعیین خواهد شد.

 (ٍMedia & Public Sphere)رسانه ها و حوزه عمومی

رسانه و حوزه عمومی، دو واحد الزامی برای مقطع کارشناسی رشته علوم ارتباطات دانشگاه تهران می باشد. مباحث اصلی این درس شامل مطالعه اندیشه های متفکران مربوطه و نیز تحقیقات تجربی در زمینه "حوزه عمومی" و "رسانه" می باشد. در این درس، از بین متفکران یورگن هابرماس و هانا آرنت برای تدریس انتخاب شده اند. همچنین تعداد 30 مقاله تجربی در زمینه حوزه عمومی با تاکید بر بافت و کانتکس ایران شناسایی شده اند که در حین ترم مورد مطالعه ارزیابی قرار خواهند گرفت.
دانشجویان می توانند فایل های ضروری برای این درس را اینجا دانلود نمایند